بيمه مسئوليت

به موجب ماده يك قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجاري يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي شود ، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد . ابعاد مسئوليت در قانون مدني ايران به قدري وسيع است كه براي هر كسي به مقتضاي شغل و حرفه وي و حتي فراتر از آن ، به مقتضي نوع ارتباطات و مراودات اجتماعي وي مي توان نوعي بيمه مسئوليت تعريف نمود .

برخي از انواع متداول بيمه مسئوليت را به شرح ذيل برخواهيم شمرد:

بيمه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان

مطابق ماده 91 قانون كار كارفرمايان و مسئولان كارگاههاي موضوع قانون كار ، مكلفند براي تامين حفاظت و سلامت و بهداشت كارگران در محيط كار ، وسايل و امكانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده ، چگونگي كاربرد وسايل فوق الذكر را به آنان بياموزند و در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند .  بر همين اساس در صورت وقوع حادثه اي كه منجر به جراحت ، نقص عضو و احياناً فوت كاركنان شود مراجع قضايي معمولاً كارفرما را مقصر دانسته و به جبران خسارت و پرداخت ديه محكوم مي نمايند . بيمه نامه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان به نيابت از طرف كارفرما جبران خسارتهاي جاني وارد به كاركنان حين انجام وظايف محوله را بر عهده مي گيرد.

انواع بيمه هاي مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث

همه افراد به هنگام انجام فعاليتهاي روزمره خود ممكن است اشخاص ثالث را در معرض خطر قرار دهند .يكي از اين موارد ريزش ساختمانهاي مجاور حين گودبرداري و اجراي يك پروژه ساختماني است . از ديگر اقسام آن  مي توان از مسئوليت مديران هتلها- بيمه مسئوليت مديران رستورانها ، بيمه مسئوليت مديران شهربازي و بيمه مسئوليت مديران بسياري ادارات ، سازمانها و اماكن عمومي و بويژه بيمه مسئوليت جامع شهرداريها  نام برد.

انواع بيمه هاي مسئوليت حرفه اي

اين نوع بيمه مسئوليت مدني حرفه اي صاحبان مشاغل را در قبال خسارتهاي مالي يا جاني وارده به مشتريان آنها تحت پوشش قرار مي دهد . از جمله اين نوع بيمه نامه ها مي توان به بيمه مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان- بيمه مسئوليت مدني حرفه اي پيراپزشكان ، بيمه مسئوليت مدني حرفه اي مهندسين ناظر و بيمه مسئوليت مدني حرفه اي مديران و ناجيان استخرها ، اشاره نمود.

بيمه مسئوليت توليد كنندگان محصول

همواره اين خطر وجود دارد كه در چرخه توليد كالا نقصي در برخي از محصولات ايجاد شده و در زمان مصرف باعث ايجاد خسارت مالي يا بدني به مصرف كنندگان گردد. در اين صورت مسئول جبران خسارت واردشده به مصرف كننده قانونا توليد كننده آن كالا مي باشد. "بيمه مسئوليت توليد كنندگان محصول"اين گونه خسارات را تحت پوشش قرار مي دهد.        

.