در صورتیکه هزینه درمانی پرداخت نموده اید می توانید مدارک را پس از دریافت کارت خود تحویل شعب بیمه رازی نمائید...

در صورتیکه هزینه درمانی پرداخت نموده اید می توانید مدارک را پس از دریافت کارت خود تحویل شعب بیمه رازی نمائید
پس از صدور کارت درمان برای دریافت هزینه های درمانی می توانید به شعب بیمه رازی در استان خود مراجعه فرمائید.
زمان توزیع کارت درمان بوسیله پیامک ،این سایت و نیز سایت مرکز مشاوران اطلاع رسانی می گردد.
ثبت نام تنها در صورت پرداخت تکمیل می گردد.
وکلا و کارشناسان خانم می توانند همسر و فرزندان و پدر و مادر را نیز بیمه نمایند