مشاوره بیمه ای

 • مشاوره و صدور انواع بیمه نامه:  
                           اتومبیل:   ثالث و بدنه
                           آتش سوزی:  صنعتی، غیرصنعتی، مسکونی ، انبار
                           باربری: وارداتی ، صادراتی ، حمل و نقل داخلی
                           اشخاص : درمان ، عمر و حوادث گروهی و انفرادی
                           مسئولیت مدنی: کارفرما ، پزشکان و پیراپزشکان ، مهندسین  ناظر، هیأت مدیره ساختمان ، متصدیان حمل و نقل
                           مهندسی:  شکست مشین آلات ، تمام خطر پیمانکاران
 •        
 • بازدید از سازمانها ، شرکتها  و اموالی که نیاز به صدور بیمه نامه دارد بنا به درخواست بیمه گذار
 • مدیریت ریسک ، شناسایی و ارزیابی نیازهای بیمه ای بیمه گذار
 • بررسی کیفی و فنی شرایط پیشنهادی
 • تعیین شرایط و پوشش های بیمه ای متناسب با نیاز بیمه گذار
 • تهیه گزارشات جهت بررسی و تصمیم گیری بیمه ای بیمه گذار
 • مشاوره و پیشنهاد و صدور بیمه نامه با بهترین شرایط
 • انجام امور اجرایی قراردادهای بیمه ای
 • اطلاع رسانی به بیمه گذار واعمال تغییرات در خواستی در بیمه نامه در صورت تغییر شرایط کمی و کیفی ریسکهای بیمه شده
 • انجام هماهنگی لازم در صورت بروز خسارت احتمالی جهت بازدید و کارشناسی مورد بیمه
 • پیگیری و مطالبه ما به التفاوت هزینه های پرداخت نشده از سوی شرکت بیمه گر
 • پیگیری لازم خسارت تا هنگام وصول مبلغ خسارت
 • مشاوره توسط کارشناسان رسمی دادگستری و وکلای مسلط به امور بیمه ای