بيمه اتومبيل

بيمه اتومبيل

 

الف:بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث و حوادث سرنشین

تعهد بیمه گر در خصوص جبران خسارت بدنی وارد به اشخاص ثالث بر مبنای ارزانترین نوع دیه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
تعهدات مالی و جانی بیمه نامه شخص ثالث با توجه به نرخهای دیه در سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل میباشد:

حداقل تعهدات مالی: ۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰۰  ریال 
حداقل تعهدات جانی هر نفر : ۴،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال 

 

ب: بیمه بدنه اتومبیل

خسارتهای تحت پوشش
جبران خسارتهای وارده به موضوع بیمه و هزینه های مربوط، به شرح زیر در تعهد بیمه گر خواهد بود:
1-خسارتهای که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگونی و سقوط موضوع بیمه باشد و یا چنانچه در حین حرکت، اجزاء و یا محصولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود.
2-خسارتی که در اثر آتش سوزی، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد.
3-در صورتی که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در بیمه نامه درج شده است خسارت وارد شود.
4-خسارتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود.
5-خسارت باطری و لاستیکهای چرخ موضوع بیمه در اثر هریک خطرات بیمه شده تا پنجاه درصد قیمت نو قابل پرداخت است.

هزینه های قابل تأمین
هزینه های متعارفی که بیمه گذار برای نجات موضوع بیمه خسارت دیده و جلوگیری از توسعه خسارت و نیز انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به نزدیکترین محل مناسب برای تعمیر آن پرداخت مینماید حداکثر تا بیست درصد کل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود.

خسارتهای مستثنا شده
خسارتهای زیر تحت پوشش این بیمه نامه نیست مگر آنکه در بیمه نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد.
1-خسارتهای ناشی از سیل، زلزله و آتشفشان
2-خسارتهای که بعلت استفاده از موضوع بیمه در مسابقه اتومبیل رانی یا آزمایش سرعت به آن وارد شود.
3-خسارتهای وارده به موضوع بیمه و علت حمل مواد منفجره، سریع الاشتغال و یا اسیدی مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص حمل آن باشد.
4-خسارتهای وارده در اثر پاشیده شدن رنگ، اسید و سایر مواد شیمیایی روی بدنه موضوع بیمه گر آنکه ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه باشد.
5-خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از وقوع حادثه.
6-خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیاء مشابه روی بدنه موضوع بیمه.
7-کاهش ارزش موضوع بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه شده باشد.
8-زیان ناشی از عدم امکان استفاده از موضوع بیمه حادثه دیده بعلت تحقق خطرات تحت پوشش بیمه نامه.

خسارتهای غیر قابل جبران
1-خسارتهای ناشی از جنگ، شورش، اعتصاب و یا تهاجم.
2-خسارتهای مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارهای هسته ای.
3-خسارتهای که عمداً توسط بیمه گذار، ذینفع و یا راننده موضوع بیمه به آن وارد میشود.
4-خسارتهای وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیر قانونی باشد.
5-در صورتی که راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد و یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه متناسب نباشد.اتمام اعتبار گواهینامه در حکم بطلان آن است.
6-خسارتهای ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذیصلاح بعلت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده موضوع بیمه به وجود آمده باشد.
7-خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام این کار باشد و اصول و مقررات ایمنی را رعایت کرده باشد.
8-خسارتهای وارده به وسایل و دستگاههای الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه در صورتی که ناشی تز نقض و خرابی در کارکرد آنها باشد.
9-خسارتهای که بعلت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شود.

خطرات اضافی بیمه بدنه 

الف:سرقت درجا
1)سرقت درجا عبارت است از سرقت قطعات و لوازم خودرو بیمه شده، بدون سرقت کلی خودرو.
2)پوشش های بیمه ای سرقت درجا که حسب درخواست بیمه گذار در بیمه نامه صادره مشخص شده است، شامل یکی از موارد زیر است:

2-1 سرقت درجا تا 20%
در این نوع پوشش در صورت سرقت در جای قطعات و لوازم فابریک خودرو، تعهد بیمه گر در طول بیمه تا 20% مبلغ بیمه شده میباشد، مشروط براینکه از 250،000،000 ریال تجاوز ننماید.

2-2 سرقت در جا تا 10%
در این نوع پوشش در صورت سرقت در جای قطعات و لوازم فابریک خودرو، حداکثر تعهد بیمه گر در طول بیمه تا 10% مبلغ بیمه شده میباشد، مشروط براینکه از 150،000،000 ریال تجاوز ننماید.

 • فرانشیز و استهلاک در کلیه موارد مذکور در بند 2 برای سرقت باطری و چرخ معادل 50% مبلغ خسارت و فرانشیز سایر قطعات و لوازم معادل 20% میباشد.
 • با پرداخت خسارت هریک از قطعات و لوازم خودرو، تعهد بیمه گر نسبت به آن مورد خاتمه میابد و ارائه پوشش مجدد منوط به موافقت بیمه گر، بازدید مجدد از خودرو و پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه از سوی بیمه گذار میباشد.
 • احراز خسارت وارده و رسیدگی به خسارت مشروط به ارائه گزارش مقامات انتظامی در خصوص زمان و چگونگی وقوع حادثه می باشد.
 • سرقت لوازم و قطعات خودرو بیمه شده پس از وقوع تصادف یا آتش سوزی تحت پوشش بیمه نمی باشد.
 • بیمه گر میتواند بجای پرداخت نقدی خسارت، عوض آن را در اختیار بیمه گذار قرار دهد.
ب)شکست شیشه
شکسته شیشه عبارت است از خرد شدن یا شکستن شیشه خودرو بیمه شده بدون وقوع خطراتی که در بیمه نامه بدنه تحت پوشش قرار گرفته است.
 • حداکثر تعهد بیمه گر، عبارت است از پرداخت ارزش روز و هزینه نصب آن با کسر 20% فرانشیز، مشروط براینکه خودرو به قیمت روز بیمه شده است.
 • خسارت ناشی از اغتشاشات و آشوبهای خیابانی تحت پوشش بیمه نمی باشد.

ج) خسارت ناشی از تأثیر مواد شیمیایی
در این نوع پوشش خسارت ناشی از تأثیر اسید، گاز، رنگ و سایر مواد شیمیایی برروی رنگ خودرو تحت پوشسش بیمه قرار می گیرد.

د)شرایط عدم اعمال ماده ده قانون بیمه
از آنجایی که با پرداخت خسارت، مبلغ بیمه شده به میزان خسارت پرداختی تقلیل میابد و چنانچه پس از تعمیر خودرو مبلغ بیمه شده توسط بیمه گذار ترمیم نشده باشد هنگام پرداخت خسارتهای بعدی ماده 10 قانون بیمه اعمال میگردد و همچنین در صورتی که در طول مدت بیمه ارزش وسیله نقلیه بیمه شده افزایش یافته باشد ماده مذکور اعمال خواهد گردید لذا به موجب این شرط بیمه گر تعهد مینماید، در صورتی که موضوع مورد بیمه به قیمت روز بیمه شده باشد، در موارد زیر از اعمال ماده 10 قانون بیمه صرف نظر نماید:
1-چنانچه مجموع خسارت پرداخت شده کمتر از 25% مبلغ بیمه باشد.
2-در صورتی که ارزش وسیله نقلیه بیمه شده در طول مدت بیمه کمتر از 25% مبلغ بیمه افزایش یافته باشد.در هریک از موارد فوق چنانچه خسارت پرداخت شده یا افزایش قیمت خودرو از نسبت مذکور تجاوز نماید ماده 10 قانون بیمه نسبت به مازاد آن اعمال خواهد شد.با وجود این شرط حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد.

ه)افزایش قیمت خودرو
بیمه گر با ارائه این پوشش تعهد مینماید در صورتی که موضوع بیمه در زمان صدور بیمه نامه به قیمت روز بیمه شده باشد، افزایش قیمت خودرو در طول مدت بیمه تا حدود تعیین شده، که در شرایط خصوصی بیمه نامه تعیین شده را تحت پوشش قرار دهد.
 • با وجود این شرط خسارت پرداختی توسط بیمه گر در طول مدت بیمه از مبلغ بیمه شده و افزایش قیمت مندرج در بیمه نامه و یا قیمت معاملاتی خودرو قبل از حادثه(هر کدام کمتر) تجاوز نخواهد کرد.
 • فرانشیز و کسورات مطابق خطرات اصلی بیمه نامه منظور میشود
.
و) هزینه ایاب و ذهاب
در صورتی که بعلت وقوع یکی از خطرات تحت پوشش بیمه( به استثناء سرقت و خسارت کلی) امکان استفاده از خودرو بیمه شده برای بیمه گذار میسر نباشد روزانه به میزان 5% در هزار ارزش مورد بیمه و حداکثر به مبلغ 120،000 ریال هزینه ایاب و ذهاب قابل پرداخت خواهد بود مدت این پوشش در طول سال حداکثر 30 روز است که 3 روز اول هر حادثه به عنوان فرانشیز محسوب خواهد شد.

ز)حوادث طبیعی
حوادث طبیعی، حوادثی است که خارج از اراده انسان بوده و شامل سیل، زلزله، آتشفشان، طوفان، تگرگ، بهمن میباشد.
 • در صورت وقوع هریک از حوادث طبیعی، 10% مبلغ خسارت و حداقل 2،000،000 ریال بعنوان فرانشیز سهم بیمه گذار خواهد بود.

ح) افت قیمت خودرو
به موجب این شرط بیمه گر متعهد میگردد، در صورتی که در اثر وقوع خطرات تحت پوشش بیمه، به خودرو بیمه شده خسارت وارد شود متناسب با خسارت وارده به شرح مندرج در جدول زیر، معادل(5 الی 20%) خسارت قابل پرداخت را بابت افت قیمت خودرو به مبلغ خسارت اضافه نماید.
نسبت خسارت قابل پرداخت به
مبلغ بیمه شده
درصد اضافه مبلغ خسارت
بابت افت قیمت
تا 10% 5%
بیش از 10% تا 20% 10%
بیش از 21% تا 40% 15%
بیش تا 40% 20%
 
 • پوشش محدود به خودروهای است که بیش از هفت سال از زمان ساخت آنها نگذشته باشد.
 • حداکثر تعهد بیمه گر هیچگاه از ارزش روز وسایل نقلیه بیمه شده قبل از وقوع حادثه تحت پوشش یا مبلغ بیمه شده(هر کدام کمتر باشد) تجاوز نخواهد کرد.
 • خسارت ناشی از افت قیمت مواضع آسیب دیده فقط یکبار در طول سال بیمه ای قابل پرداخت است.
 •  پوشش افت قیمت شامل خسارت کلی، سرقت کلی و سرقت درجا نمی باشد.